Skip to content

JavaScript检测是否开启了控制台(调试工具)

字数
169 字
阅读时间
1 分钟
更新日期
8/21/2016

测试后在chrome有效

不少人防止别人趴源码,一般采用检测按键F12之类的,但是这些基本没什么用

现在介绍一个方法,非常管用,可以检测到你是否开启了控制台程序,可以算是JavaScript的一些奇淫巧技

将这段代码加入你的网站即可,原理不明 = -

(function () {var re = /x/;var i = 0;console.log(re); re.toString = function () {alert("请关闭控制台");return '第 ' + (++i) + ' 次打开控制台';};})();

然后你在打开控制台,即会弹出对话框

撰写